Kutatócsoportok

"... a kutatóközpont tudományos feladatait megvalósító kutatási egységek ..." - MTA ÖK SZMSZ

A csoport egyik fő kutatási témája a vízben lebegő fitoplankton elterjedésének, diverzitásának, dinamikájának és ökofiziológiájának megismerése a Balatonban és más tavakban. Különös figyelmet fordítanak a szikesek, hipersós tavak algavilágának megismerésére. A nano- és a mikroplankton mellett a pikoplanktonok képezik az egyik kiemelt vizsgálati területet, ahol a hagyományos ...

Vizsgáljuk az Ázsiából betelepített busa halfajok és más vízi élőlénycsoportok, elsősorban a halak tápanyagforgalomban betöltött szerepét a Balatonban, valamint az ökológiai stabilitásra gyakorolt hatásukat. Csoportunk képes halállományok migrációjának és biomasszájának becslésére, valamint állományon belüli méreteloszlás meghatározására és . . .

A csoport fő profilja a hal és a vízi makroszkópikus gerinctelen szervezetek sokféleségének és közösségszerveződésének tanulmányozása édesvizekben. Elsődleges modell rendszerünk a Balaton és vízgyűjtője, amelyet számos emberi hatás ér. Célunk, hogy megismerjük a környezeti tényezőknek a fajok populációdinamikáját és az együttesek szerveződését befolyásoló hatásait és . . .

A Kémiai-ökológiai és Neurobiológiai Témacsoport kutatási programjának feladata a gerinctelen állatokban lezajló kemoszenzoros folyamatok, kölcsönhatások, illetve a környezetből származó kémiai ingerek feldolgozásának elemzése, és ezen mechanizmusok szerepének feltárása a különböző viselkedési formák kialakításában és az adaptációban. Mindezek végső soron az állat-növény illetve környezet-állat kölcsönhatások kémiai-ökológia aspektusainak megismerését célozzák.

Kutatásaink célja a környezetünkben előforduló, potenciálisan egészségkárosító anyagok hatásmechanizmusainak vizsgálata az alábbi tematika szerint. ...

Az MTA ÖK BLI NAP_B Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport fő célja a fizikai és kémiai környezeti változásokhoz való adaptív viselkedés idegrendszeri hátterének megismerése a neuronok és a különböző viselkedési mintázatokat kialakító egyszerű neuron-hálózatok szintjén, kihasználva a gerinctelen modell szervezetek számos előnyét.

A csoport a főbb tápelemek forgalmát kutatja. A kutatások célja annak megállapítása, hogyan hat a tápanyagterhelés és a vízszint változása a tó vízminőségére. . . . Kísérletesen kutatják a baktériumok és algák közötti tápanyagokért folyó versenyt, az algák légköri nitrogén kötését, az ammónium újratermelődését és a denitrifikációt, a vízben oldott szerves anyagok eredetét, hozzájárulásukat a szénkészlethez . . .

A kutatócsoport általános feladata a balatoni zooplankton és a bevonatlakó élővilág monitorozása a tó standard nyíltvízi és litorális mintavételi pontjain. Ez a tevékenység a gerinctelenek ökológiai szerepét sok évtizeddel visszamenőleg bemutató adatbázis folyamatosságát és bővülését hivatott biztosítani.

Informatikai megoldások fejlesztése, üzemeltetése és szolgáltatása az MTA ÖK számára, az ökológiai, botanikai, természetvédelemi kutatások és infokommunikáció területén. Ökológiai modellezés (Biome-BGC ökoszisztéma modell) és nagy kapacitásokat igénylő számítások.

Kapcsolódó oldalak: