BLI NAP_B Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: 
A kutatócsoport tevékenysége: 

Bevezetés: A fizikai (pl. hőmérséklet) és kémiai (pl. gyógyszermaradványok) abiotikus környezeti faktorok jelentős hatást gyakorolnak a szervezetek működésére. Az állandóan változó és aktív vegyületekkel, endogén diszruptorokkal terhelt környezet, mint élettér, folyamatosan új kihívások elé állítja az ott élő állatfajok egyedeit. A környezeti kihívásokhoz való dinamikus alkalmazkodás, az adaptáció, elengedhetetlen az egyedek számára az adott élettérben való sikeres fennmaradás szempontjából. A környezeti kihívásokra adott adaptív válaszok kialakításában a neuronok szintjén a metabolitok, lipidek, peptidek, ion-csatornák, a különböző molekuláris kaszkádok, míg az adott viselkedési mintázatok kialakításáért felelős egyszerű neuron-hálózatok szintjén a szinaptikus kapcsolatok vesznek részt. Az idegrendszer szerveződésének ilyen módosulásai és finom-hangolásai együttesen alakítják és szabályozzák a változó környezeti feltételekhez történő dinamikus adaptációt.

Célkitűzés: Az MTA ÖK BLI NAP_B Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport célja egy komplex in vivo vizsgálati rendszer kifejlesztése az adaptációhoz kapcsolódó idegrendszeri folyamatok feltárására és jellemzésére a jelenleg legmagasabb színvonalú tömegspektrometriai, biokémiai, molekuláris biológiai, genetikai, mikro-elektrofiziológiai és szövettani technikák ötvözésével. A kutatócsoport fő célja a fizikai és kémiai környezeti változásokhoz való adaptív viselkedés idegrendszeri hátterének megismerése a neuronok és a különböző viselkedési mintázatokat (pl. táplálkozás, menekülés) kialakító egyszerű neuron-hálózatok szintjén, kihasználva a gerinctelen modell szervezetek számos ismert előnyét.
A munkacsoport részletes kutatási céljai illetve feladatai a következők:
- Viselkedési mintázatok (a táplálkozás appetitív [arousal] és konzummatív szakaszai, az averzió és menekülés [whole body withdrawal], az udvarlási viselkedés) elemzése a környezeti változásokhoz történő adaptáció során.
- Az adaptáció molekuláris kaszkádjainak in situ azonosítása gerinctelen és gerinces modell állatok idegrendszerében.
- A metabolitok (pl. aminosavak, cukrok, enzimek), lipidek (pl. PC, PI, PE, SM, PG), illetve peptidek (pl. HSP, vitellogenin, PARK7/DJ1, apoptózis markerek, PACAP, VIP) mennyiségi és minőségi viszonyainak in situ vizsgálata az adaptáció során.
- A feszültség-függő ioncsatornák, illetve membrán receptorok (dopamin, szerotonin, acetilkolin és PACAP) in situ eloszlásának és kinetikai paramétereinek a feltérképezése a különböző viselkedési formákat (szaporodás, menekülés) kialakító neuronokban a környezeti szennyezések mellett.

Vizsgálati módszerek: A kutatások multidiszciplinárisak. A fizikai és kémiai faktorok hatását gerinctelen (éti csiga [Helix pomatia], nagy mocsári csiga [Lymnaea stagnalis]) és gerinces (bodorka [Rutilus rutilus], zebradánió [Danio rerio]) modell állatokban vizsgáljuk. A célkitűzésben meghatározott vizsgálatokban klasszikus mikro-elektrofiziológiai (patch-clamp, voltage-clamp), genetikai (transzkriptomika), tömegspektrometriai (folyadék-kromatográfiás elektrospray ionizációt [LC-ESI], lézer ablációs elektrospray ionizációt [LAESI], és mátrix-kapcsolt lézer dezorpciós/ionizációs [MALD] MS), molekuláris biológiai (2D-PAGE, WB; ELISA), immunhisztokémiai (IHC), valamint korrelatív fény- és elektronmikroszkópiai technikákat és módszereket kívánunk alkalmazni.

Válogatott publikációk: 

2017

Gabor Maasz, Zita Zrinyi, Peter Takacs, Sandor Lovas, Istvan Fodor, Tibor Kiss, Zsolt Pirger (2017): Complex molecular changes induced by chronic progestogens exposure in roach, Rutilus rutilus Ecotoxicology and Environmental Safety 139:9–17 Tovább ››
Maasz, G., Zrinyi, Z., Reglodi, D., Petrovics, D., Rivnyak, A., Kiss, T., Jungling A, Tamas, A., Pirger, Z. (2017): Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) has neuroprotective function in dopamine-based neurodegeneration in rat and snail parkinsonian models Disease Models and Mechanisms Tovább ››

2016

Avar P, Maasz G, Takács P, Lovas S, Zrinyi Z, Svigruha R, Takátsy A, Tóth LG, Pirger Z (2016): HPLC-MS/MS analysis of steroid hormones in environmental water samples Drug Test Anal. 8(1):124-8. Tovább ››
Avar P, Zrínyi Z, Maász G, Takátsy A, Lovas S, G-Tóth L, Pirger Z (2016): β-Estradiol and ethinyl-estradiol contamination in the rivers of the Carpathian Basin. Environ Sci Pollut Res Int. 2016 Mar 2. [Epub ahead of print] Tovább ››