BLI Hidrobotanikai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály egyik kutatási témája a vízben lebegő fotoautotróf mikroorganizmusok (fitoplankton) elterjedésének, diverzitásának, dinamikájának és ökofiziológiájának megismerése a Balatonban és más tavakban. Különös figyelmet fordítanak az extrém vízi élőhelyek (pl. szikesek, hipersós tavak) algavilágának megismerésére. A nano- és a mikroplankton mellett a legkisebb méretű algák (pikoplankton) képezik az egyik kiemelt vizsgálati területet, ahol a hagyományos vizsgálati módszereken túlmenően különböző fluoreszcens technikákat és molekuláris genetikai módszereket alkalmaznak. Egyik legújabb kutatási irányvonal a pikoalgák légi úton való terjedésének vizsgálata. Vizsgálják a fitoplankton elsődleges termelésének összefüggését a vízalatti fényviszonyokkal, legújabban pedig a vízalatti fény spektrális tulajdonságai és a fitoplankton pigment összetétele közötti kapcsolatokat elemzik. A Balaton nemzetközi szempontból is kiemelt objektuma (Lake Balaton LTER site) a hosszú távú ökológiai kutatásnak, a csoport tagjai évtizedek óta folytatják a fitoplankton tér-idő változásainak nyomon követését és működésének megismerését. Utóbbival kapcsolatosan a fitoplankton funkcionális diverzitása és a környezet közötti kapcsolatokat elemzik. A csoport létrehozott egy algatörzs gyűjteményt (Algal Culture Tihany), amelyben Balatonból és más felszíni vizekből izolált törzseket tartanak fenn ökofizológiai és taxonómiai vizsgálatok céljára. Újabban megkezdték a cianobaktérium populációkat is szabályozó vírusok, vírusszerű partikulumok kutatását.

Az osztály másik kutatási területe az emerz és szubmerz makrofitonok elterjedésének, produkciójának és ökofiziológiájának vizsgálata a biotikus és az abiotikus környezeti tényezők függvényében. Fiziológiai, genetikai a távérzékelési módszereket egyaránt alkalmazunk az elterjedésük megértéséhez.

Az osztály harmadik fontos kutatási területe a főbb tápelemek (szén, nitrogén és foszfor) forgalmának vizsgálata. A kutatások célja annak megállapítása, hogyan hat a külső és belső tápanyagterhelés és a vízszint változása a Balaton vízminőségére. Rendszeresen meghatározzuk a különböző foszfor és nitrogén vegyületek koncentrációját a tó vizében és üledékében. 32P-vel ill. 15N-nel jelzett vegyületekkel vizsgáljuk azok felvételének sebességét, kutatjuk a baktériumok és algák közötti tápanyagokért folyó versenyt természetes körülmények között és tiszta tenyészetekben. Kiemelten foglalkozunk a cianobaktériumok (kékalgák) légköri nitrogénkötésével, a fitoplankton nitrogén ellátásban betöltött szerepével és a vízminőségre gyakorolt hatásukkal. A cianobaktériumok fikocianin-tartalmának meghatározásával módszereket dolgozunk ki biomasszájuk becslésére.

Nemzetközi kutatási programok keretében a távérzékelési módszerek fejlesztésekben veszünk részt, és vizsgáljuk annak lehetőségeit a tó vízminőségének és ökológiai állapotának megállapításában.
Kutatjuk a vízben oldott szerves (humin) anyagok eredetét, hozzájárulásukat a szerves szénkészlethez, fizikai és kémiai jellemzőiket, biológiai hozzáférhetőségüket, bomlásukat az UV sugárzás hatására és ökológiai szerepüket.

A szén és nitrogén stabil izotóp arányainak természetes megoszlás-változását széles körben felhasználjuk a tó ökoszisztémájának kutatásában: az algák által termelt szervesanyag további sorsának nyomon követésében, a nád lebomlási folyamatainak jellemzésében, az oldott huminanyagok eredetvizsgálatában és különböző táplálkozási kapcsolatok felderítésében. Részt veszünk a szikes vizekkel és más vizes élőhelyekkel kapcsolatos limnológiai kutatásokban, különös tekintettel az anyagforgalmi és trofikus kapcsolatokra. Kutatjuk a Kárpát-medence szikes tavainak mezozooplankton, makrogerinctelen és vízimadár közösségeit.

Munkatársak: 
Bernát Gábor PhD, tudományos főmunkatárs
Blix Katalin, tudományos munkatárs
Kovács Attila PhD, tudományos munkatárs
Pálffy Károly PhD, tudományos munkatárs
Szabó-Tugyi Nóra, tudományos segédmunkatárs
Tóth Viktor PhD, tudományos főmunkatárs
Vörös Lajos DSc, kutató professzor emeritus
Zlinszky András PhD, tudományos munkatárs

6