Az Ökológiai Kutatóközpont pályázatot hirdet az ÖK Evolúciótudományi Intézet igazgatói munkakörének betöltésére

Az Ökológiai Kutatóközpont a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos kutató, vezetői megbízással munkakörben az ÖK Evolúciótudományi Intézet igazgatói pozíciójának betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
• Kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
• Az intézet tudományos stratégiájának kidolgozása, összhangban a többi intézettel, a pályázati irodával és a HR-stratégiával,
• Az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
• Annak biztosítása, hogy az intézet nagyobb nemzetközi pályázatokban (pl. ERC) fogadó intézményként tudjon részt venni,
• Fiatalok szakmai karrier útjának egyengetése, a tudományos utánpótlás többszintű ápolása (különös tekintettel Lendület és ERC Starting Grant pályázatokra),
• Nemzetközi workshopok szervezése, vendégül látása,
• Az intézet munkájának összehangolása,
• Aktív együttműködés a PR részleggel,
• a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1113 Budapest, Karolina út 29.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, kivéve, ha a pályázat benyújtásakor a kutatóközpontnál közalkalmazotti jogviszonyban álló pályázó közalkalmazotti kinevezése másként nem rendelkezik. A vezető megbízás legfeljebb 3 évig terjedő időtartamra, illetőleg a pályázó 70. életévének betöltéséig szól. Jelen pályázat szerinti vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti illetmény, illetve vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra. Kutatóközpont szervezeti egységét alkotó intézet igazgatói munkakörére vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az intézet igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. Az igazgató jogállása: A kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet igazgatója az intézet egyszemélyi felelős vezetője, tevékenységét vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. Az igazgató vezetői megbízása, megbízásának visszavonása – a Kutatóhálózat elnökének egyetértésével – a kutatóközpont főigazgatójának hatáskörébe tartozik. az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos fokozat
• Az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
• Kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos eredmények a kutatóintézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén
• Kutatóintézet vagy (akadémiai vagy céges) kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat
• Büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Igazolhatóan erős nemzetközi jelenlét (legalább két éves külföldi tapasztalat alkalmazásban, ERC és egyéb bírálati, átvilágító munka)
• Vezetési-szervezési képesítés
• Pénzügyi-gazdasági képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázónak a központ keretében működő intézetvezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója
• részletes szakmai önéletrajz
• tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése
• eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése
• a pályázó eddigi pályázati eredményessége (témavezető, résztvevő, elnyert összeg)
• a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke, vagy a 10 legfontosabb publikáció és az MTMT-ben található teljes publikációs listához tartozó link megadása
• a pályázó tudománymetriai mutatói (tudományos közlemények száma, tudományos közleményekre érkezett hivatkozások száma, impaktfaktor, H-index)
• a munkakör elnyerése esetén, az ÖK honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajz.

A fenti anyagokat e-mail-en Word fájlformátumban is be kell nyújtani a következő címre: foigazgato@okologia.mta.hu

A pályázathoz mellékelni kell:

• 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt
• a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását)
• a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának, és fizetésének megjelölését
• közvetlen személyes elérhetőségét (telefon, e-mail)
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ökológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖK-259/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az Intézet munkatársai a pályázat beadási határidejétől számított 8 napon belül interjú keretében hallgatják meg. A kutatóközpont főigazgatója javaslatot tesz a Kutatóhálózat elnökének a megbízandó jelölt személyére. A megbízásra kerülő igazgató személyéről várhatóan – a Hálózat elnökének egyetértésével – a kutatóközpont főigazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot – az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának címzett kísérőlevéllel együtt – az Ökológiai Kutatóközpont címére (1113 Budapest, Karolina út 29.) kell beküldeni, vagy személyesen leadni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.okologia.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 30. elérhetősége: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zj3e0wkyg0